Smernica Komisie 2007/12/ES z  26. februára 2007 , ktorou sa menia a dopĺňajú určité prílohy k smernici Rady 90/642/EHS, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí penkonazolu, benomylu a karbendazímu (Text s významom pre EHP)