Oznámenie Komisie týkajúce sa článku 4 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/27/ES o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov, ktorý sa vzťahuje na subjekty oprávnené začať konanie podľa článku 2 tejto smernice (Text s významom pre EHP)