Stanovisko poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na zasadnutí dňa 20. januára 2009 k návrhu rozhodnutia vo veci COMP/39.406 – Morské palivové hadice (1) – Spravodajca: Luxembursko