Vec T-188/08: Uznesenie Súdu prvého stupňa z  9. júla 2009 — infeurope/Komisia ( Žaloba o nečinnosť, žaloba o neplatnosť a žaloba o náhradu škody — Verejné zmluvy na poskytnutie služieb — Verejné obstarávanie týkajúce sa poskytnutia poradenských služieb, auditu a štúdií pre ÚHVT — Odvolanie v správnom konaní pred Komisiou — Implicitné rozhodnutie Komisie o zamietnutí — Nové žalobné návrhy — Súvislosť medzi žalobou o nečinnosť a žalobou o náhradu škody — Zjavná neprípustnosť )