Zhrnutie rozhodnutia Komisie z 26. októbra 2004 , týkajúce sa konania podľa článku 81 Zmluvy o ES (Vec COMP/F-1/38.338 – PO/Needles) [oznámené pod číslom K(2004) 4221] (Text s významom pre EHP )