2007/355/ES: Rozhodnutie Komisie z 21. mája 2007 o nezaradení karbarylu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku [oznámené pod číslom K(2007) 2093] (Text s významom pre EHP)