Vec C-243/07: Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) z  15. februára 2008 – Carsten Brinkmann/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 — Pravdepodobnosť zámeny — Slovné označenie terranus — Odmietnutie zápisu)