2008/889/ES: Rozhodnutie Komisie z 18. novembra 2008 , ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2002/747/ES, 2003/31/ES, 2005/342/ES, 2005/344/ES a 2005/360/ES s cieľom predĺžiť platnosť ekologických kritérií na udelenie environmentálnej značky Spoločenstva určitým výrobkom [oznámené pod číslom K(2008) 6941] (Text s významom pre EHP)