Rozhodnutie Komisie zo 14. novembra 2006, ktorým sa schvaľujú spôsoby klasifikácie jatočne opracovaných tiel ošípaných vo Francúzsku [oznámené pod číslom K(2006) 5400] (Iba francúzsky text je autentický) (Text s významom pre EHP) (2006/784/ES)