Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 2796/95 zo 4. decembra 1995 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90 ustanovujúcemu postup Spoločenstva pri určení maximálnych hraníc rezíduí veterinárnych liečebných prípravkov v potravinách živočíšneho pôvodu ( Ú. v. ES L 290, 5.12.1995 ; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 03/zv. 18, s. 295)