Vec C-460/07: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z  23. apríla 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof — Rakúsko) — Sandra Puffer/Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz (Šiesta smernica o DPH — Článok 17 ods. 2 a 6 — Právo na odpočet dane na vstupe — Náklady na výstavbu budovy určenej na podnikanie platiteľa dane — Článok 6 ods. 2 — Používanie časti budovy na súkromné účely — Finančná výhoda v porovnaní s osobami, ktoré nie sú platiteľmi dane — Rovnosť zaobchádzania — Štátna pomoc podľa článku 87 ES — Vylúčenie práva na odpočet)