Nariadenie Komisie (EHS) č. 862/91 z  8. apríla 1991 , ktoré stanovuje podrobné pravidlá pre uplatnenie nariadenia Rady (EHS) č. 3491/90 o dovozoch ryže pochádzajúcej z Bangladéšu