Zoznam prírodných minerálnych vôd uznaných členskými štátmi (Text s významom pre EHP)