Rozhodnutie Komisie z 28/07/2008 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.5188 - MARS / WRIGLEY) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Iba anglické znenie je autentické)