Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.4852 – Groupe Arnault/CNP/Go Voyages) Text s významom pre EHP