Vec F-132/07: Žaloba podaná 30. novembra 2007 – Strack/Komisia