2008/917/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 1ης Δεκεμβρίου 2008 , για το διορισμό στην Επιτροπή των Περιφερειών ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους από τη Δανία