Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 205/09/COL z  8. mája 2009 o schéme dočasnej rekapitalizácie v podstate zdravých bánk s cieľom posilniť finančnú stabilitu a poskytovanie úverov reálnej ekonomike (Nórsko)