Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1587 z 22. októbra 2018, ktorým sa zrušuje určenie Istituto Superiore di Sanità (Rím, Taliansko) za referenčné laboratórium Európskej únie pre rezíduá uvedené v prílohe I k smernici Rady 96/23/ES v skupine B (3) c) (Text s významom pre EHP)