Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 9. júla 2009.