Stanovisko Poradného výboru pre koncentrácie prijaté na jeho zasadnutí dňa 17. júla 2008 k návrhu rozhodnutia vo veci COMP/M.4874 – Itema/BarcoVision – Spravodajca: Rakúsko (Text s významom pre EHP)