2008/886/ES: Rozhodnutie Komisie z  12. novembra 2008 o dočasnej výnimke z pravidiel pôvodu ustanovených v prílohe II k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007 s cieľom zohľadniť osobitnú situáciu v Keni, pokiaľ ide o filety z tuniaka [oznámené pod číslom K(2008) 6644]