Korigendum k smernici Komisie 2009/36/ES zo 16. apríla 2009 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS o kozmetických výrobkoch s cieľom prispôsobiť jej prílohu III technickému pokroku ( Ú. v. EÚ L 98, 17.4.2009 )