Vec C-14/08: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z  25. júna 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n o 5 de San Javier — Španielsko) — Roda Golf & Beach Resort SL [Súdna spolupráca v občianskych veciach — Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Právomoc Súdneho dvora — Pojem spor — Nariadenie (ES) č. 1348/2000 — Doručovanie mimosúdnych písomností mimo súdneho konania — Notárska zápisnica]