Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 434/2009 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy