Uznesenie Európskeho parlamentu z  22. apríla 2008 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre dohľad nad GNSS za rozpočtový rok 2006