Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2020/1845 zo 14. mája 2020 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály za rozpočtový rok 2018