2007/349/ES: Rozhodnutie Komisie z  15. mája 2007 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/609/ES, ktorým sa stanovuje predbežné rozdelenie viazaných rozpočtových prostriedkov podľa členských štátov v rámci cieľa Európska územná spolupráca na obdobie rokov 2007 až 2013, pokiaľ ide o Bulharsko a Rumunsko [oznámené pod číslom K(2007) 2047]