Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2721/94 της Επιτροπής της 8ης Νοεμβρίου 1994 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2617/94 περί καθιερώσεως εξισωτικής εισφοράς κατά την εισαγωγή νωπών λεμονιών καταγωγής Αργεντινής