Návrh rozhodnutie Rady, ktorým sa agentúre zriadenej nariadením XX zverujú úlohy v súvislosti s prevádzkovým riadením systémov SIS II a VIS v rámci uplatňovania hlavy VI Zmluvy o EÚ {KOM(2009) 292 v konečnom znení} {KOM(2009) 293 v konečnom znení}