2007/554/ES: Rozhodnutie Komisie z 9. augusta 2007 o určitých ochranných opatreniach proti slintačke a krívačke v Spojenom kráľovstve a o zrušení rozhodnutia 2007/552/ES [oznámené pod číslom K(2007) 3901] (Text s významom pre EHP)