2007/554/ЕО: Решение на Комисията от 9 август 2007 година относно някои защитни мерки срещу болестта шап в Обединеното кралство и за отмяна на Решение 2007/552/ЕО (нотифицирано под номер C(2007) 3901) (Текст от значение за ЕИП)