Vec C-302/08: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z  2. júla 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht München — Nemecko) — Zino Davidoff SA/Bundesfinanzdirektion Südost [Ochranné známky — Medzinárodný zápis — Protokol k Madridskej dohode — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Článok 146 — Totožnosť účinkov medzinárodného zápisu a zápisu ochrannej známky Spoločenstva v rámci Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 1383/2003 — Článok 5 ods. 4 — Tovar podozrivý z porušovania práv z ochrannej známky — Opatrenie colných orgánov — Majiteľ ochrannej známky Spoločenstva — Právo domôcť sa opatrenia aj v iných členských štátoch, než je členský štát podania žiadosti o prijatie opatrenia — Rozšírenie na majiteľa medzinárodného zápisu]