2007/593/ES: Rozhodnutie Komisie z  27. augusta 2007 o udelení troch dodatočných dní na mori Írsku a Spojenému kráľovstvu na pilotný projekt na zlepšenie údajov v súlade s prílohou II A k nariadeniu Rady (ES) č. 41/2007 [oznámené pod číslom K(2007) 3983]