Решение на Комисията от 02/08/2011 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.6292 - SECURITAS / NISCAYAH GROUP) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)