Návrh nariadenie rady ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2505/96 otvárajúce a stanovujúce správu colných kvót Spoločenstva na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky