Spojené veci C-715/17, C-718/17 a C-719/17: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 2. apríla 2020 – Európska komisia/Poľská republika, Komisia/Maďarsko, Komisia/Česká republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom – Rozhodnutia (EÚ) 2015/1523 a (EÚ) 2015/1601 – Článok 5 ods. 2 a 4 až 11 každého z týchto rozhodnutí – Dočasné opatrenia v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Helénskej republiky a Talianskej republiky – Núdzová situácia v dôsledku náhleho prílevu štátnych príslušníkov tretích krajín na územie niektorých členských štátov – Premiestnenie týchto štátnych príslušníkov na územie ostatných členských štátov – Postup premiestnenia – Povinnosť členských štátov v pravidelných intervaloch, a minimálne každé tri mesiace, uviesť počet žiadateľov o medzinárodnú ochranu, ktorí môžu byť urýchlene premiestnení na ich územie – Nadväzujúce povinnosti vedúce k skutočnému premiestneniu – Záujmy členských štátov súvisiace s národnou bezpečnosťou a verejným poriadkom – Možnosť členského štátu dovolávať sa článku 72 ZFEÚ na neuplatňovanie záväzných aktov práva Únie)