Vec C-254/08: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 16. júla 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania — Taliansko) — Futura Immobiliare srl Hotel Futura, Meeting Hotel, Hotel Blanc, Hotel Clyton, Business srl/Comune di Casoria (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 2006/12/ES — Článok 15 písm. a) — Nerozdelenie nákladov na zneškodňovanie odpadu v závislosti od jeho skutočnej produkcie — Zlučiteľnosť so zásadou znečisťovateľ platí )