Vec C-328/08: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z  22. decembra 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Fínska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2004/35/ES — Environmentálna zodpovednosť — Neprebratie v stanovenej lehote)