Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 31. januára 2008 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/67/ES s ohľadom na úplné dokončenie vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva (13593/6/2007 — C6-0410/2007 — 2006/0196(COD))