Výkaz príjmov a výdavkov Výkonného orgánu pre konkurencieschopnosť a inovácie za rozpočtový rok 2008 – Opravný rozpočet č. 1