Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Dosiahnutie klastrov svetovej úrovne v Európskej únii: {SEK(2008) 2637}