Písomná otázka E-1113/09 Erik Meijer (GUE/NGL) Komisii. Ochrana pracujúcich v odvetví dopravy a distribúcie, ako aj spotrebiteľov pred ohrozením zdravia vyvolaným toxickými plynmi používanými na ochranu tovarov prepravovaných námornou dopravou