2008 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1221/2008, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1580/2007, nustatančio Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles, nuostatos dėl prekybos standartų