Регламент (ЕО) № 1221/2008 на Комисията от 5 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1580/2007 за определяне на правила за прилагане на Регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците по отношение на стандартите за предлагане на пазара