Stanovisko 1/08: Stanovisko Súdneho dvora (veľká komora) z  30. novembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev [Stanovisko vydané podľa článku 300 ods. 6 ES — Všeobecná dohoda o obchode so službami (GATS) — Listiny špecifických záväzkov — Uzatváranie dohôd o poskytnutí kompenzačných vyrovnaní za úpravu a zrušenie určitých záväzkov v nadväznosti na pristúpenie nových členských štátov k Európskej únii — Delená právomoc — Právne základy — Spoločná obchodná politika — Spoločná dopravná politika]