Υπόθεση T-544/08: Προσφυγή της 15ης Δεκεμβρίου 2008 — Hansen & Rosenthal και H & R Wax Company Vertrieb κατά Επιτροπής