Návrh rozhodnutia Rady o podpísaní a predbežnom uplatňovaní protokolu k Euro-stredozemskej dohode medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii