Rozhodnutie Komisie z 19/04/2007 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.4518 - ALCOA / ORKLA / SOFT ALLOY EXTRUSION JV) podľa nariadenia Rady (EHS) č. /2004 (Iba anglické znenie je autentické)