Vec C-36/08: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z  2. októbra 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 93/16/EHS — Špecializačná príprava požadovaná na výkon činnosti všeobecného lekára — Nesprávne prebratie)